Hotel Chesa Valese
Zermatt

25011-0
25012-0
doppelzimmer